Bevezetés

Ennek az adatvédelmi szabályzatnak az a célja, hogy elmagyarázza Önnek, milyen adatokat dolgozunk fel, miért dolgozzuk fel azokat, és mire használjuk azokat. A staging.uniquebyklausen.com használatával Ön elfogadja az alábbi adatvédelmi szabályzatot.

Az adatvédelmi szabályzat azon személyes adatok felhasználására és gyűjtésére vonatkozik, amelyeket Ön megad nekünk, amikor meglátogatja ezt az oldalt, kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapokat, vagy feliratkozik a hírlevélre.

Egyéb szolgáltatások

Ez az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki más, harmadik féltől származó alkalmazásokra és webhelyekre, amelyeket a webhelyünkön található linkeken keresztül érhet el. Erre nincs ráhatásunk. Javasoljuk, hogy a személyes adatok megadása előtt tekintse át az egyes webhelyek és/vagy alkalmazások adatvédelmi irányelveit.

Kik vagyunk?

A KLAUSEN EXIM S.R.L., a romániai törvények szerint alapított és működő korlátolt felelősségű társaság, székhelye Gyalu község, Gyalu település, Ferma 7., 11. csarnok, Kolozs megye, a J12/5082/28.12.1994 és CUI RO 6839312 cégjegyzékszámmal, a továbbiakban “KLAUSEN EXIM”, felelős az Öntől közvetlenül gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért.

A törvény szerint vállalatunk személyes adatok kezelője. Az Ön adatainak biztonságos feldolgozása érdekében mindent megtettünk annak érdekében, hogy ésszerű intézkedéseket alkalmazzunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

Ön ki?

A törvény szerint Ön, a szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, a vállalat képviselője vagy kapcsolattartója, illetve a vállalatunkkal bármilyen kapcsolatban álló személy “érintett”, azaz azonosított vagy azonosítható természetes személy. Annak érdekében, hogy az adatkezelés teljes mértékben átlátható legyen, és hogy Ön bármikor könnyedén gyakorolhassa jogait, intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük a kommunikációt köztünk, az adatkezelő és Ön, az érintett között.

Elkötelezettségünk

Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmére vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok, különösen a 679/2016/EU rendelet, más néven GDPR, valamint az alábbi elvek betartása mellett:

 • Jogszerűség, tisztesség és átláthatóság – Az Ön adatait jogszerűen és tisztességesen kezeljük. Mindig átláthatóak vagyunk az általunk felhasznált információkkal kapcsolatban, és Önt megfelelően tájékoztatjuk.
 • Az ellenőrzés az Öné – A törvény keretein belül lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a velünk megosztott személyes adatait felülvizsgálja, módosítsa, törölje, és gyakorolja egyéb jogait.
 • Adatintegritás és célhoz kötöttség – Az adatokat csak a gyűjtéskor leírt célokra vagy az eredeti célnak megfelelő új célokra használjuk fel. Céljaink minden esetben összeegyeztethetők a törvénnyel. Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek.
 • Biztonság – A legjobb tudásunk szerint ésszerű biztonsági és titkosítási intézkedéseket hajtottunk végre az Ön adatainak védelme érdekében. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy egyetlen weboldal, egyetlen alkalmazás és egyetlen internetkapcsolat sem teljesen biztonságos.

Változások

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi irányelvek egyes részeinek megváltoztatására, és biztosítjuk, hogy ezen a címen mindig a legfrissebb változathoz férhet hozzá, az utolsó változtatás dátumának feltüntetésével. A szabályok csak a staging.uniquebyklausen.com oldalra vonatkoznak, és nem vonatkoznak azokra a weboldalakra, amelyekre mi linkelünk vagy linkelni fogunk, és fordítva.

Kérdések és kérések

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatainak feldolgozását, illetve az adatvédelmi problémák kezelését illetően, írjon nekünk a következő e-mail címre: diana.botizan@klausen.ro.

Az Ön információi

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Csak akkor gyűjtünk adatokat, ha Ön önként és tudatosan beleegyezik, hogy azokat megadja nekünk.

Weboldalunkat személyes adatok közlése nélkül is használhatja. Ha azonban igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, a regisztrációs folyamat során meg kell adnia adatait.

A kért adatok a következők lehetnek: teljes név, telefonszám, e-mail cím.

Gyűjthetünk adatokat sütik vagy más hasonló technológiák segítségével, mint például IP-cím, webböngésző, helymeghatározás.

Miért gyűjtünk személyes adatokat?

Az Ön adatait meghatározott és jogszerű célokból gyűjtjük, amelyek többek között a következőkre terjednek ki:

 • Az Ön és köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • Az Ön kérdéseinek és kéréseinek megválaszolására;
 • Marketing célokra, de csak akkor, ha ehhez előzetesen hozzájárul;

Mi az adatkezelés jogalapja?

 • Ön beleegyezését adta a személyes adatok feldolgozásához – Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja a diana.botizan@klausen.ro címre küldött írásbeli kérelemmel.
 • Az adatkezelés az Ön és köztünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges – Ilyen például egy vagy több termék értékesítésére vagy együttműködésére vonatkozó szerződés teljesítése a weboldalon, az Ön által leadott megrendeléssel és annak a Klausen Exim általi elfogadásával, a jogszabályi rendelkezéseknek és a Klausen Exim termékek értékesítésére vonatkozó feltételeknek megfelelően, vagy az Ön kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző intézkedés megtétele.
 • Az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, például a számviteli nyilvántartások 10 évig tartó megőrzése érdekében.

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

A Klausen Exim által a szolgáltatások és termékek biztosításához gyűjtött és felhasznált személyes adatokat a szerződéses időszak alatt tárolják, azzal a lehetőséggel, hogy a törvények, rendeletek vagy a számviteli dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre vagy a hatóságok kéréseire vonatkozó szabályok által előírt hosszabb időszakra meghosszabbíthatják.

A vonatkozó tárolási időszak lejárta után az adatokat azonnal töröljük, megsemmisítjük vagy archívumba helyezzük (kivéve, ha ezt törvény vagy az alkalmazandó nyilvántartási szabályzat tiltja).

Annak érdekében, hogy az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig ne őrizzük meg, a Klausen Exim rendszeresen felülvizsgálja az adatokat, és szükség esetén törli azokat.

Hogyan osztjuk meg az Ön adatait másokkal?

A Klausen Exim az adatokat – távoli hozzáférési jogok nyilvánosságra hozásával vagy megadásával – kizárólag biztonságos alkalmazásokon keresztül továbbíthatja harmadik feleknek, például a Klausen Exim kapcsolt vállalkozásainak és egyéb üzleti partnereinek, akik meghatalmazottként járnak el a személyes adatok feldolgozását illetően a Klausen Exim számára és nevében (pl. adatok tárolása felhőszervereken, jogi és pénzügyi tanácsadók, futárcégek, műszaki szolgáltatók vagy szállítási támogató szolgáltatók), akikkel a Klausen Exim az uniós és nemzeti szabályozásoknak megfelelően megkötötte a szükséges szerződéses megállapodásokat.

Az adatokat csak olyan mértékben továbbítjuk harmadik félnek, amennyire az a vonatkozó feldolgozási célok teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében az Ön adatait gyűjtöttük és feldolgoztuk.

A Klausen Exim nyilvánosságra hozhatja az adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében, illetve bíróság vagy más hatóság kérésére. A Klausen Exim akkor is nyilvánosságra hozhat információkat, ha jóhiszeműen úgy véli, hogy ez szükséges a csalás megelőzéséhez, megakadályozásához vagy következményeinek korlátozásához, a Klausen Exim és alkalmazottai védelméhez.

Milyen biztonsági intézkedéseket tettünk?

Az adminisztráció részeként technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy az adatkezeléssel járó kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet biztosítsunk, különösen a visszaélés, véletlen megsemmisülés, jogellenes vagy jogosulatlan hozzáférés, elvesztés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, szándékos vagy véletlen manipuláció, harmadik fél hozzáférése, törlés és megváltoztatás esetén. Ennek érdekében adatbiztonsági irányelveket és egyéb adatvédelmi gyakorlatokat dolgoztunk ki és hajtottunk végre.

Alkalmazottaink, valamint az információs rendszereinkhez kapcsolódó szolgáltatóink elkötelezettek a birtokunkban lévő személyes adatok védelmének tiszteletben tartása mellett.

Önt az adatbiztonság megsértéséről a jogsértés felfedezését követő ésszerű időn belül értesítjük, kivéve, ha egy felhatalmazott kormányzati szerv úgy ítéli meg, hogy az értesítés akadályozná a bűnügyi nyomozást vagy sértené a nemzetbiztonságot. Ebben az esetben az értesítést az említett szerv utasításai szerint késleltetni fogjuk. Az ilyen adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kérdéseire azonnal válaszolunk.

Milyen jogai vannak?

A GDPR-rendelet szerinti jogai a következők:

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
 • Az adatok feldolgozásáról való tájékoztatáshoz való jog
 • Az adatokhoz való hozzáférés joga
 • A pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítéséhez való jog
 • Törléshez való jog (“elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az Önről tárolt adatok más adatkezelőnek történő továbbításához való jog.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga
 • A kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshez való jog, beleértve a profilalkotást is
 • A bírósághoz fordulás joga
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felhívjuk figyelmét, hogy:

 • Ha élni kíván a jogaival, azt a következő e-mail címen teheti meg: diana.botizan@klausen.ro.
 • A fent felsorolt jogok nem abszolút érvényűek. Vannak kivételek, ezért minden egyes beérkezett kérelmet megvizsgálunk, hogy eldöntsük, indokolt-e vagy sem. Amennyiben kérése indokolt, megkönnyítjük Önnek jogai gyakorlását. Ha a kérelem megalapozatlan, elutasítjuk azt, de tájékoztatjuk Önt az elutasítás okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál és jogi lépéseket tenni.
 • Megpróbálunk 30 napon belül válaszolni a kérésére. A határidő azonban különböző szempontoktól függően meghosszabbítható, például a kérelem összetettségétől, a beérkezett kérelmek nagy számától vagy attól függően, hogy Ön ésszerű időn belül nem azonosítható.
 • Ha minden igyekezetünk ellenére sem tudjuk Önt azonosítani, és Ön nem ad további információkat az azonosításához, nem vagyunk kötelesek feldolgozni a kérését.

Kérdések, kérelmek és a jogok gyakorlása

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy élni kíván törvényes jogaival, illetve bármilyen más adatvédelmi aggálya van, írjon nekünk a diana.botizan@klausen.ro címre.

Ha úgy véli, hogy valamelyik jogát megsértették, akkor a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságához fordulhat a +40.318.059.211 / +40.318.059.212 telefonszámon vagy a anspdcp@dataprotection.ro e-mail címen. További információkért kérjük, látogasson el a Hatóság honlapjára a www.dataprotection.ro címre.